PAGRINDINĖS SĄVOKOS

Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant tokiais duomenimis kaip asmens kodas, vienas arba keli asmeniui būdingi fizinio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymiai.

Duomenų valdytojas – šiuo atveju Kultūrinių iniciatyvų UAB „Apija“, įmonės kodas 304489666, registracijos adresas J. Savickio g. 4, Vilnius, LT-01108, internetinio tinklapio adresas: https://apija.lt/ duomenys, apie kurią kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre.

Duomenų subjektas – reiškia fizinį asmenį, iš kurio Duomenų valdytojas gauna ir tvarko asmens duomenis.

Darbuotojas – reiškia asmenį, kuris su Duomenų valdytoju yra sudaręs darbo ar panašaus pobūdžio sutartį ir Duomenų valdytojo vadovo sprendimu yra paskirtas tvarkyti Asmens duomenis arba, kurio asmens duomenys yra tvarkomi.

Duomenų gavėjas – juridinis ar fizinis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys.

Duomenų teikimas – asmens duomenų atskleidimas perduodant ar kitu būdu padarant juos prieinamus (išskyrus paskelbimą visuomenės informavimo priemonėse).

Duomenų tvarkymas – bet kuris su asmens duomenimis atliekamas veiksmas: rinkimas, užrašymas, kaupimas, saugojimas, klasifikavimas, grupavimas, jungimas, keitimas (papildymas ar taisymas), teikimas, paskelbimas, naudojimas, loginės ir (arba) aritmetinės operacijos, paieška, skleidimas, naikinimas ar kitoks veiksmas arba veiksmų rinkinys.

Duomenų tvarkymas automatiniu būdu – duomenų tvarkymo veiksmai, visiškai ar iš dalies atliekami automatinėmis priemonėmis.

Duomenų tvarkytojas – juridinis ar fizinis (kuris nėra duomenų valdytojo darbuotojas) asmuo, duomenų valdytojo įgaliotas tvarkyti asmens duomenis. Duomenų tvarkytojas ir (arba) jo skyrimo tvarka gali būti nustatyti įstatymuose ar kituose teisės aktuose.

Trečiasis asmuo – juridinis ar fizinis asmuo, išskyrus duomenų subjektą, duomenų valdytoją, duomenų tvarkytoją ir asmenis, kurie yra tiesiogiai duomenų valdytojo ar duomenų tvarkytojo įgalioti tvarkyti duomenis.

Sutikimas – savanoriškas duomenų subjekto valios pareiškimas tvarkyti jo asmens duomenis jam žinomu tikslu. Sutikimas tvarkyti ypatingus asmens duomenis turi būti išreikštas aiškiai – rašytine, jai prilyginta ar kita forma, neabejotinai įrodančia duomenų subjekto valią.

Tiesioginė rinkodara – veikla, skirta paštu, telefonu arba kitokiu tiesioginiu būdu siūlyti asmenims prekes ar paslaugas ir (arba) teirautis jų nuomonės dėl siūlomų prekių ar paslaugų.

Vidaus administravimas – veikla, kuria užtikrinamas duomenų valdytojo savarankiškas funkcionavimas (struktūros tvarkymas, personalo valdymas, turimų materialinių ir finansinių išteklių valdymas ir naudojimas, raštvedybos tvarkymas).

KOKIU TIKSLU DUOMENŲ VALDYTOJAS TVARKO DUOMENŲ SUBJEKTO DUOMENIS?

 • Duomenų subjekto užsakytų paslaugų administravimui ir sutartinių įsipareigojimų įvykdymui;
  tiesioginės rinkodaros tikslais;
 • elektroninės prekybos tikslu;
 • užsakytų paslaugų kuponų, sąskaitų ir kitų dokumentų išrašymui;
 • problemų, susijusių su paslaugų įgyvendinimu, išsprendimui;
 • susisiekimui su Duomenų subjektu, pasikeitus Duomenų subjekto įsigytų paslaugų sąlygoms;
 • verslo analizei, siekiant paslaugų kokybės gerinimo.

KAIP DUOMENŲ VALDYTOJAS ĮGYJA DUOMENŲ SUBJEKTO DUOMENIS?

Duomenų valdytojas tvarko Duomenų subjekto duomenis jam savanoriškai juos perdavus tiesiogiai, elektroniniu ar registruotu paštu, telefonu, per internetinį Duomenų valdytojo tinklapį https://apija.lt/.

KOKIUS DUOMENŲ SUBJEKTO DUOMENIS TVARKO DUOMENŲ VALDYTOJAS?

Duomenų subjekto vardas, pavardė, adresas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų (paso ar asmens tapatybės kortelės) duomenys (išdavimo data, vieta, galiojimo data, dokumento numeris), asmens kodas, gimimo data, lytis, su Duomenų subjektu keliaujančių asmenų duomenys.

Duomenų valdytojo internetiniame tinklapyje renkama informacija apie Duomenų subjekto apsilankymą: apsilankymo data ir laikas, aplankyti tinklapio puslapiai, naudojamo įrenginio operacinė sistema ir naršyklė ir kt.

KOKIAIS ATVEJAIS DUOMENŲ VALDYTOJAS GALI PATEIKTI DUOMENŲ SUBJEKTO DUOMENIS TRETIESIEMS ASMENIMS?

Duomenų valdytojas gali atskleisti Duomenų subjekto duomenis tik šiems tretiesiems asmenims:

 • Duomenų valdytojo partneriams, kurie teikia turizmo arba kitas, su Duomenų subjekto užsakytų paslaugų tinkamu įvykdymu susijusias paslaugas;
 • Duomenų valdytojo vardu veikiantiems Duomenų tvarkytojams, su kuriais Duomenų valdytojas yra pasirašęs atitinkamas sutartis.

KAIP DUOMENŲ VALDYTOJAS UŽTIKRINA DUOMENŲ SUBJEKTO PATEIKIAMŲ DUOMENŲ APSAUGĄ?

Duomenų valdytojas įgyvendina asmens duomenų apsaugos administracines, techninės ir programinės įrangos bei kompiuterinių tinklų apsaugos priemones:

 • Duomenų valdytojo internetinis tinklapis https://apija.lt/ naudoja HTTPS protokolą bei SSL sertifikatą, todėl visi Duomenų subjekto asmens duomenys yra koduojami ir apsaugomi.
 • Prieiga prie Asmens duomenų yra suteikiama tik tiems Darbuotojams, kuriems ji reikalinga jų darbinių funkcijų įgyvendinimui.
 • Prieigai prie duomenų bazių suteikiami unikalūs slaptažodžiai, kurių konfidencialumas užtikrinamas.
 • Duomenų valdytojas užtikrina patalpos, kurioje saugomi Asmens duomenys, saugumą.
 • Programinė įranga darbo vietoje nuolat atnaujinama.

KIEK LAIKO DUOMENŲ VALDYTOJAS SAUGOS DUOMENŲ SUBJEKTO DUOMENIS?

Duomenų subjekto asmens duomenys saugomi ne ilgiau nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai, įstatymai ir kiti teisės aktai.

KOKIOS DUOMENŲ SUBJEKTO TEISĖS?

Duomenų subjektas turi teisę:

 • žinoti (būti informuotas) apie savo asmens duomenų tvarkymą;
 • reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant galiojančių teisės aktų nuostatų;
 • nesutikti, kad būtų tvarkomi Duomenų subjekto asmens duomenys.

Duomenų subjektas gali sutikti arba nesutikti, jog Duomenų subjekto pateikti asmens duomenys būtų naudojami Duomenų valdytojo rinkodaros tikslais, savo sutikimą/nesutikimą išreikšdamas turizmo paslaugų teikimo sutarties atitinkamoje skiltyje savo parašu arba pranešdamas apie tai elektroniniu paštu Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį..

Duomenų subjektas apsilankęs Duomenų valdytojo internetiniame tinklapyje turi galimybę užsiprenumeruoti naujienlaiškį, į atitinkamą laukelį įvedęs savo elektroninio pašto adresą ir paspaudęs „Prenumeruoti naujienas“. Duomenų subjektas turi galimybę atsisakyti siunčiamo naujienlaiškio ar kt. informacijos, pranešdamas apie tai elektroniniu paštu Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Duomenų subjektui lankantis Duomenų valdytojo internetiniame tinklapyje bei pateikiant informaciją apie save Duomenų valdytojo darbuotojams ar Duomenų tvarkytojams, yra laikoma, kad Duomenų subjektas susipažino ir sutinka su šių Taisyklių nuostatomis.

KOKIA DUOMENŲ VALDYTOJO TINKLAPYJE NAUDOJAMŲ SLAPUKŲ PASKIRTIS?

Duomenų valdytojo internetiniame tinklapyje https://apija.lt/ yra naudojami duomenų analizavimo valdymo įrankiai – slapukai. Pagrindinė slapukų paskirtis – prisiminti Duomenų subjekto pasirinktis ir optimizuoti internetinio tinklapio prieinamumą. Slapukai naudojami statistinei informacijai apie internetinio tinklapio ar atskirų puslapių lankomumą rinkti bei duomenų subjekto įrenginio identifikavimui ir palengvina duomenų subjekto prieigą prie internetinio tinklapio ir jame esančios informacijos bei užtikrina sklandų tinklapio veikimą. Slapukai nėra naudojami Asmens duomenų rinkimui.